جاب آفر کانادا این روزها بسیاری از افراد، با توجه به نیاز کاری که در برخی از ایالت های کانادا وجود دارد، قصد پیدا کردن جاب آفر در کانادا و اخذ اقامت کانادا از طریق دریافت ویزای کار این کشور را دارند. یکی از موضوعات مطرح در این زمینه، اخذ جاب آفر تضمینی است. از